Wedstrijdreglement De Stoel

Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd in een samenwerking tussen Promojagers BV, gevestigd te Baron Ruzettelaan 5, 8310 Brugge, en Gamma NV, gevestigd te Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen, hierna te noemen "de Organisatoren".

Artikel 2: Deelname

2.1 Deze wedstrijd staat open voor iedereen met een vaste woonplaats in België, met uitzondering van personeelsleden én medewerkers (stagiairs, moderators, vrijwilligers, freelancers…) van de Organisatoren en hun directe familieleden (partner, ouders, kinderen en hun partners),

2.2 Deelname aan de wedstrijd vereist dat de deelnemer zich naar de geheime locatie begeeft en zich plaatst in de daar verborgen stoel, met in zijn of haar bezit het vooraf door de Organisatoren gecommuniceerde object. Gedurende de wedstrijddag worden twee geheime locaties gecommuniceerd en er zullen dus twee winnaars zijn.

2.3 Deelname is gratis en verplicht tot niets anders dan naleving van dit reglement.

Artikel 3: Wedstrijdverloop en Bepaling Winnaars

3.1 De wedstrijd start op woensdag 27 maart 2024 om 11u en eindigt zodra de twee winnaars door de Organisatoren zijn bevestigd.

3.2 De eerste persoon die voldoet aan de voorwaarden van Artikel 2.2 wordt aangewezen als winnaar. De identiteit van de winnaar wordt door de Organisatoren ter plaatse bevestigd.

3.3 Indien de winnaars niet voldoen aan de voorwaarden van dit reglement, behouden de Organisatoren zich het recht om een andere winnaar te selecteren.

3.4 Wanneer twee personen op hetzelfde moment op de stoel gaan zitten, wordt de winnaar bepaald door middel van een schiftingsvraag die op dat moment door de Organisatoren ter plekke zal worden gesteld. De persoon die het dichtst het correcte antwoord van de schiftingsvraag benaderd, wint de prijs.

Artikel 4: Prijs

4.1 Bij elke locatie wordt een winnaar vastgelegd. Deze winnaars ontvangen elk één waardebon van Gamma ter waarde van €500.

4.2 De prijs is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet omgeruild worden tegen geld of andere goederen en diensten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 De Organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit deelname aan de wedstrijd, noch voor eventuele technische problemen.

5.2 De Organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dit vereisen.

5.3 Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat hij/zij toestemming verleent voor het gebruik van zijn/haar beeltenis in foto's en video's die tijdens de wedstrijd worden genomen. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot publicatie op sociale media, websites, drukwerk en andere marketingmaterialen gerelateerd aan de wedstrijd en/of de organisator ervan.

5.4 De deelnemer begrijpt en stemt ermee in dat er geen vergoeding zal worden betaald voor het gebruik van zijn/haar beeltenis in de genoemde media, en dat de organisator het recht behoudt om de beelden naar eigen goeddunken te bewerken, te gebruiken en te delen.

5.5 De deelnemer verklaart ook dat hij/zij het recht heeft om dergelijke toestemming te verlenen en dat de organisator niet aansprakelijk zal zijn voor enige claims of geschillen met betrekking tot het gebruik van de beeltenis van de deelnemer.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van deze wedstrijd worden uitsluitend gebruikt voor het doel van deze wedstrijd en worden niet aan derden verstrekt, in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving.

Artikel 7: Slotbepalingen

7.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd, verklaart de deelnemer zich akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.

7.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, nemen de Organisatoren een beslissing.

7.3 Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze wedstrijd of reglement worden beheerst door het recht van België.

Brugge, 21/3/2024